Läshänvisning

LÄSHÄNVISNING

Erik Wahlberg har skrivit ned sin forskning i skrivhäften av A5 format. Vi har skannat in dem till PDF-format. PDF-filerna innehåller sidor med häftets vänster- och högersida samt enbart höger- eller vänstersida.


Numrering för samlingarna A-E

Det finns 6 stycken häftessamlingar kallade A, B, C, D, E och SK.

Varje häftessamling har numrering som börjar från nr 1.

Varje nummer har sedan en löpande sidnumrering.

Efter ett kolon följer sidnumret som sidan i häftet har. Gäller för samlingarna A-E (för SK är numret släktnummer. Se mer nedan.)

Det finns i och med detta 6 stycken 1:1.

Erik Wahlberg har inte använt häftessamlingarnas beteckningar A-E som ovan utan han har skrivit häftessamlingens nummer, sida samt släkt- eller gårdsnamn. (För Sukukirja (SK) anger han bara numrering.)

Man får söka igenom varje häftessamling innan man hittar rätt 1:1 med rätt släkt- eller gårdsnamn. (Till SK finns ett register.)

Det förekommer även uppdelning av numreringen i A och B etc.


Numrering för samlingen SK

Häftessamlingens numrering börjar från nr 1.

Varje häftessamlingsnummer har sedan en löpande släktnumrering som kan vara uppdelad i A o B etc.

Centrumpersoner har löpande numrering som kan vara uppdelad i A och B etc

Häftessamling : släktnummer : nummer i släktnumret.


Centrumperson för samlingar A-E

Högst upp på varje sida finns centrumpersonen.

Det förekommer att sidan uppdelats i A och B.

Centrumpersonens sidnummer finns längst upp till höger på en högersida och längst upp till vänster på en vänstersida.


Erik Wahlbergs hänvisningar

Numret till vänster om centrum-personens namn anger från vilken sida centrumpersonen kommer ifrån i släktsamling A-E . D.v.s sidan där fader eller moder finns som centrumperson. För SK-samlingen är numret till vänster om centrum-personen ingen hänvisning utan numret i den släktsamling som personen finns.

Centrumpersonens hustrus föräldrar har ibland hänvisning till den sida (i EW:s släktsamling) där de finns som centrumperson, till vänster om deras namn.

Centrumpersonens barn kan ha hänvisning till den sida där en son finns som centrumperson eller till den sida (i EW:s släktsamling) där dotter finns upptagen som hustru, både till höger och vänster om namnet.

För Sukukirja (SK) anger han bara numrering. Den kan vara treställig, t.ex 1:952B:6


LUE REFERENCE

Erik Wahlberg on kirjoittanut tutkimuksensa A5 kokoisiin kirjoihin . Olemme skannanneet ne PDF-muotoon. PDF-tiedostot sisältävät sivuja, joissa on kirjan vasen ja oikea puoli, sekä vain oikea tai vasen puoli.


Numerointi kokoelmat A-E

On 6 kirjakokoelmaa, joita kutsutaan   A-, B-, C-, D-, E-ja SK.

Jokainen kirjakokoelma on numeroitu 1 alkaen.

Jokaisella numerolla on juokseva sivunumerointi.

Kaksoismerkkiä seuraa kirjasessa oleva sivunumero. Tämä koskee kokoelmia A-E (SKlla se on perheenjäsenten lukumäärän numero. Katso lisää alla.)

Täten on 6 kpl 01:01.

Erik Wahlberg ei ole käyttänyt kirjakokoelmien nimityksiä A-E kuten edellä, vaan hän on kirjoittanut kirjakokoelman numeron, sivun ja perheen tai maatilan nimen. (Sukukirjassa (SK) hän käyttää vain numerointia.)

On käytävä läpi jokainen  kirjakokoelma, ennen kuin löytää 01:01, jossa on  oikea suvun tai maatilan nimi. (SK:lle  on registeri.)

On myös numerointijakoa A ja B, jne.


Numerointi kokoelma SK

Kirjakokoelman numerointi alkaa numerosta 1.

Jokaisella kirjakokoelmanumerolla on sitten juokseva sukunumerointi, joka voidaan jakaa A ja B jne.

Keskushenkilöillä on juokseva numerointi, joka voidaan jakaa A ja B jne.

Kirjakokoelma: sukunumero: perheenjäsenten lukumäärän numero.o.


Keskus Henkilökohtainen kokoelma A-E

Ylimpänä jokaisella sivulla on keskushenkilö.

Sivu voi olla jaettu  A:han ja B:hen.

Keskushenkilön sivunumerot on oikeassa yläkulmassa oikealla puolella ja vasemmassa yläkulmassa vasemmalla puolella.


Erik Wahlberg viittaukset

Numero keskushenkilön nimestä vasemmalla puolella ilmaisee, miltä sukukokoelman A-E sivulta keskushenkilö tulee. Toisin sanoen se on sivu, jossa isä tai äiti on keskushenkilönä .SK kokoelmassa  numero on keskushenkilön vasemmalla puolella ilman viitenumeroa siihen sukukokoelmaan, jossa kyseinen henkilö on.

Keskushenkilön vaimon vanhemmilla on joskus viite sivulle (EW:in sukukokoelmassa), jossa he ovat keskushenkilönä, heidän nimensä vasemmalla puolella.

Keskushenkilön lapset voidaan viitata sivulle, jossa poika on keskushenkilönä tai sivulle (EW:in perhekokoelmassa), jossa tytär on merkitty vaimoksi, sekä nimen oikealla että vasemmalla puolella.

Sukukirjassa (SK) hän käyttää vain numerointia, joka voi olla kolminumeroinen, esim. 1:952 B: 6.

READ REFERENCE

Erik Wahlberg has written down his research notebooks in A5 format. We have scanned them into PDF format. PDF files contain pages with the left and right side of the booklet and only the right or left side.


Numbering for the collections A-E

There are 6 booklet collections called A, B, C, D, E and SK.

Each book collection has numbering starting with 1.

Each issue has a consecutive  pagination.

After a colon follows the page number the page in the booklet has. Valid for the collections A-E (for SK the number is the amount of family members. See more below.)

Therefore  there are 6 pieces 1:1.

Erik Wahlberg has not used any designations A-E of the booklet collections as above, but he has written the collection number, page, and family or farm name. (For  Sukukirja (SK) he only uses numbering.)

One must search through each booklet collection before finding the correct 1:1 with the right family or farm name. (For SK there is a register.)

There is even division of numbering in A and B etc.


Numbering for collection SK

The numbering of the booklet collection starts from number 1.

Each number of the booklet collection has a consecutive family numbering which can be divided into A or B etc.

Center persons have consecutive numbering that can be divided into A and B etc.

Booklet collection: family number: number of the amount of family members.


Centre for Personal Collection A to E

At the top of each page there is the center person.

The page might be divided into A

and B.

The page numbers of the center  person are at the top right on the right side and at the top left on the left side.


Erik Wahlberg's references

The number to the left of  the center person indicates  from what page the center person comes from the family collection A- E. That is the page where the father or mother is the center person. For the SK collection is the number to the left of the center person without any reference number in the genealogy collection where the person is.

The centre person's wife's parents sometimes have been referred to the page (in EW's family collection) where they are as the center person, to the left of their name.

The centre person's children may have reference to the page where a son is as the center person or to the page (in EW's family collection) where the daughter is listed as a wife, both to the right and to the left of the name.

For Sukukirja (SK) he only uses numbering. It may be three digit, for example 1:952 B: 6På svenska

Exempel är hämtad från släktnamnet Heinonen D häfte, D 5 Heinonen sid 42-60, sid nr 43.Suomeksi

Esimerkki on otettu sukunimestä Heinonen D kirjanen, D 5 Heinonen s. 42-60 sivun nro 43.In English

Examples are taken from the family name Heinonen D booklet, D 5 Heinonen p 42-60 the page number 43.


På svenska

Sökte sedan rätt på Erik Wahlbergs hänvisning av Fredric Johansson Lehtoheinonens hustrus fader: Krekula 11:37Suomeksi

Haettiin sitten Erik Wahlbergin viite Fredric Johansson Lehto Heinosen vaimon isä Krekula 11:37
In English

Searched then right for Erik Wahlberg's reference by Fredric Johansson Lehto Heinonen's wife's father Krekula 11:37
På svenska

Öpnnade filen som innehåller sid 37Suomeksi

Avattiin tiedosto, joka sisältää sivun 37In English

Opened  the file that contains the page 37


På svenska

Sökte rätt på Erik Wahlbergs hänvisning av Fredric Johansson Lehtoheinonens hustrus moder: Juto 5:17Suomeksi

Haettiin  Erik Wahlbergin viite Fredric Johansson Lehto Heinosen anoppi: Juto 05:17In English

Searched right for Erik Wahlberg's reference by Fredric Johansson Lehto Heinonen's wife's mother, Juto 5:17

På svenska

Öppnade filen med sid 17
Suomeksi

Avattiin tiedosto sivulta 17
In English

Opened the file with the page 17.
På svenska

Öppnade sedan filen D5_Heinonen sid 42-60 och scrollade ned till sid 34 för att se från vilken familj  Fredric Johansson Lehtoheinonen kommer
Suomeksi

Avattiin sitten tiedosto D5_Heinonen s. 42-60 ja selattiin sivulle 34, jotta  nähtäisiin,  mistä perheestä Fredric Johansson Lehtoheinonen tulee
In English

Opened the file D5_Heinonen p. 42-60 and scrolled  down to the page 34 to see which family Fredric Johansson Lehtoheinonen will come from.