ForskningERIK WAHLBERGS SLÄKTUTREDNINGAR


 


Erik Wahlbergs släktutredningar (ca 10 000 sidor) omfattar tornedalska släktnamn på båda sidor om Torneälven.

Allt material är kopierat från skrivhäften och anteckningsböcker. De har sedan insatts i pärmar. A, B, C, D, E och SK pärmar. Dessa pärmar har inskannats. Varje pärmuppslag med sina sidor motsvaras av pdf-filer.

 

Erik Wahlberg har även forskat om gårdar/hemman längs Torneälven (även den finska sidan). Det forsknings-materialet (skattekort) som omfattar 1500- och 1600-talet finns på CD.

 

Samma material har också tillverkats i microfisch och finns tillgängliga hos en del bibliotek, dock med en lite annorlunda indexering.

 

ERIK WAHLBERGIN perhetutkimus


Erik Wahlberg sukututkimukset (10 000 sivua) kattaa tornedalian sukunimiä molemmin puolin Tornionjokea. Alla voit nähdä, mitkä sukunimet esiintyvät hänen sukututkimuksissa.

Kaikki materiaali on kopioitu muistikirjoista ja lehtiöistä. Niistä  on  sitten tehty  A-, B-, C-, D-, E-ja SK sidonnat , jotka on skannattu.  Jokainen sidontahaku sivuineen vastaa  yhtä pdf-tiedostoa.

 

Erik Wahlberg on myös tutkinut  tiloja / maatiloja pitkin Tornionjokea (myös Suomen puolella).Tutkimuskirjallisuutta (verokortteja), joka kattaa 1500 - ja 1600-luvun, on saatavana CDnä.

 

Samaa materiaalia on myös tuotettu mikrokorttina ja on saatavissa joissakin kirjastoissa, mutta ne on indeksoitu  hieman eri tavalla.

 

ERIK WAHLBERGS FAMILY INVESTIGATIONSErik Wahlbergs family investigations (approx. 10 000 pages) includes the Torne Valleys family name on both sides of the Torne River.

All material is copied from his books and notebooks. They have then been  installed in binders. A, B, C, D, E and SK binders. These binders have been scaanned. Each binder lookup with its pages corresponds a pdf-files.

 

Erik Wahlberg has also conducted research on farms/Homestead along the Torne River (also the Finnish side). The research material (tax card) that includes the 16th and 17th centuries is available

on CD.

 

The same material has also been manufactured in microfisch, and are available at some libraries, though with a slightly different indexing.LÄSHÄNVISNING


 


Exempelvis (ny sida under bearbetning) :

 

Häften A uppslag 1 Toolanen  sid 1 = Toolanen A1:1 är detsamma som Toolanen 1:1

Häften B uppslag 2 Joki sid 2 = Joki B2:2  är detsamma som Joki 2:2   Etc.


På varje sida finner man sidnumret  längst upp till höger och vänster. Hänvisning från vilken sida centrumpersonen kommer ifrån står till vänster om namnet med en siffra. Hustruns föräldrar har ibland hänvisning till vänster om namnen till EW:s egen samling. Detsamma gäller barnen både till höger o vänster om namn.


LUKUVIITE
:


Esimerkiksi (uusi sivu käsittelyn aikana):

 

Sidontahaku  1 Toolanen s1 = Toolanen A1: 1, on sama kuin Toolanen 01:01

Sidonta  B leviää 2 jokiran jokiran s 2 = B2: 2, on sama kuin Joki 02:02 jne.


Kullakin sivulla löydät sivunumeron ylhäällä oikealla ja vasemmalla. Viite, miltä sivulta keskushenkilö tulee, on nimen vasemmalla puolella numeroineen. Hänen vaimonsa vanhemmat joskus viitataan nimen vasemmalla puolella  EW omaan kokoelmaan. Sama koskee lapsia nimen sekä oikealla että vasemmalla puolella.

 


READ REFERENCE

 


For example (new page during processing):

 

Binder A lookup 1 Toolanen p 1 = Toolanen A1: 1 is the same as Toolanen 1:1

Binder B spreads 2 Joki Joki p 2 = B2: 2 is the same as Joki 2:2 etc.


On each page you will find the page number at the top right and left. Reference from which side the center person comes from is standing to the left of the name with a number. His wife's parents have sometimes been referred to the left of the name to EW's own collection. The same applies to the children both to the  right and the left of the name.